Tổng Quan Huyền Không Học

Huyền Không phong thủy môn phái có nhiều, như: Lạc thị huyền không, Triệu thị huyền không, Doãn thị huyền không, Ngọc hàm huyền không, Dương công huyền không đại quái, Đái thị ngũ thập pháp huyền không, Thẩm thị Huyền không phi tinh, Đàm thị Huyền không lục Pháp… Mỗi chi, mỗi phái đều có những lý luận khác nhau.

Phong thuỷ Huyền Không trên thực tế ứng dụng phải kể đến: Huyền không lục pháp, Phi tinh phái, Đại quái phái, huyền không tam tinh phái,….từng phái có đặc điểm vận dụng riêng.

Trên góc độ các phái này, dùng phương pháp so sánh ta thấy:

1. Phi tinh phái

Phi tinh phái chia cách cục làm 12 dương sơn và 12 âm sơn, phân làm thư hùng âm dương, lấy hậu thiên lạc thư: Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu làm ải tinh, dùng nguyên vận phân cát hung, lấy linh chính biện thượng sơn hạ thuỷ, chính thần đáo sơn là vượng đinh, linh thần đáo thuỷ là vượng tài lộc, không hợp pháp này tức là sơn điên thuỷ đảo nên đinh tài lưỡng bại, kị phạm phản ngâm phục ngâm cùng khôn vị tử tuyệt, lập hướng do đó mà quan trọng trong quái với xuất quái, lấy hậu thiên lạc thư bài tam nguyên cửu vận đoán định cát hung là chủ yếu.

2. Đại quái

Lục thập tứ quái của Đại quái phái, tức là đem tiên thiên 64 quái phối trên 24 sơn, bát quái thủ tượng, đoán dịch 64 quái tự cung ngũ hành, mỗi quái chiếm ước 5,6 độ, tuân theo lý luận của Đại quái phái, lại đem mỗi quái này phân làm 6 (tượng của lục hào) tức một vòng sẽ phân thành 384 hào để có cát hung khác nhau.

3. Huyền không Lục Pháp

Huyền không lục pháp của Đàm Dưỡng Ngôn lấy Kim long linh chính phán đoán góc độ lớn của cát hung, đem quái tiên thiên “trừu hào hoán tượng” mà an trên 24 phương vị để tiến thêm một bước phân tích, cát hung của từng sơn trong 3 sơn của mỗi quái, lúc nào phát và phát như thế nào. lại phân thượng hạ lưỡng nguyên bát vận, lấy nhất tứ thất (147)là huyền không tam đại quái, nhất tức thuỷ hoả quái, tứ tức phong lôi quái, thất tức sơn trạch quái.

Địa lý dùng huyền không Lục Pháp là dùng thiên khai địa mở đã thành tiên hậu thiên bát quái. Cầu cái lý đã có mà xét cái dụng, kết hợp 6 cách dùng đó là: huyền không, thư hùng, ải tinh, kim long, thành môn, thái tuế. Lấy kim long động và ải tinh nhập dụng làm chủ.  

4. Tam tinh phái

Huyền không Tam tinh phái (tam tinh phái là danh từ riêng), nội dung phái này xuất từ Ngũ kinh của Dương Công, lấy kinh quyết: “can duy càn cấn tốn khôn nhâm, dương thuận tinh thìn luân, chi thần khảm chấn li đoài quý, âm quái nghịch hành thủ” để phân 24 sơn âm dương, bên trong dựa vào long nhập thủ để phân thư hùng long, phiên thiên long với đảo địa long, được long cách là quý tiện, lấy 4 tổ 3 tinh ải bài trên 12 địa chi, trước lấy can chi long phân thuận nghịch, định lai long thuỷ khẩu, tìm nơi sinh vượng, định xuất ngũ cát tứ hung để lập phân châm, lại ải xuất lưu hành chi khí để thâu vượng khí nhập cục trung, chủ yếu tinh vận hợp cách cục, phản lại thì là hung, có sơn long, thuỷ long, bình dương long.

Trên phương diện lý luận và thực tế vận dụng các phương pháp, việc đòi hỏi luận đoán và triển khai sắp xếp quả thực không phải dễ dàng. Các môn các phái rất nhiều người học cần kiên nhẫn và suy xét thận trọng. Có duyên sẽ có ngày đắc đạo. Tam nguyên hay Nhị nguyên thật không ngoài cái phân chia của ý người. Nếu muốn luận đúng sai thì nên bỏ ra 10, 15, 20 năm để kiểm nghiệm.

 

♠ LIÊN HỆ TƯ VẤN

Vui Lòng Chọn Một Dịch Vụ

Họ và Tên

Địa Chỉ Email

Số Điện Thoại:

Nội Dung Chi Tiết

0981282944
0981282944